Swift 背景画像表示 patternImage

UIColorにpatternImage メソッドを使い背景画像を渡して対象となるviewのbackgroundColorにセットするだけ。これで背景画像が表示出来ます。


Objective-Cの場合はこちら

    // 背景画像01

   UIGraphicsBeginImageContext(self.view.frame.size)

   UIImage(named: "bg01.png")?.drawInRect(self.view.bounds)

        

   let image: UIImage! = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext()

        

   UIGraphicsEndImageContext()

        

 

   self.view.backgroundColor = UIColor(patternImage: image)

  

目 次